Regulamin hostingu

 

REGULAMIN USŁUG eISP.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usługi hostingu przez firmę Kasat Sp. z o.o. działającą także pod nazwą eISP.pl zwaną dalej Operatorem.

1.2. W imieniu Operatora występują firmy do tego upoważnione zwane dalej Partnerami.

1.3. Partnerzy świadczą usługi na rzecz osób i firm zainteresowanych usługami eISP.pl zwanych dalej Klientami.

2. Założenie usługi i jej użytkowanie

2.1. Założenie usługi hostingu następuje w procesie rejestracji przeprowadzanym przez jej skonfigurowanie przez Partnera.

2.2. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych do rejestracji usługi. Podanie fałszywych danych upoważnia Operatora oraz Partnera do skasowania usługi przed upływem okresu testowego.

2.3. Klientowi przysługuje 14 dniowy, darmowy okres testowy na założoną usługę. W tym czasie Klient powinien zapoznać się z jej możliwościami i potwierdzić chęć jej zakupu. W przypadku braku wyżej wymienionego potwierdzenia usługa zostanie skasowana wraz ze wszystkim przechowywanymi na serwerze danymi.

2.4. O wszelkich wykrytych wadach udostępnianych usług Klient winien niezwłocznie poinformować Partnera lub Operatora w celu ich natychmiastowego usunięcia.

3. Odpowiedzialność

3.1. Od momentu uruchomienia usługi udostępnionej przez Operatora, Klient ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za sposób jej wykorzystania.

3.2. Strony WWW oraz inne treści umieszczane na serwerach Operatora nie mogą zawierać treści erotycznych oraz naruszających polskie prawo.

3.3. Zabronione są jakiekolwiek próby ingerowania, kopiowanie oraz nielegalnego rozpowszechnianie oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia usług przez Operatora.

3.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu nie z jego winy, w tym: niewłaściwe korzystanie z usługi przez Klienta, awarie łączy teletransmisyjnych krajowych lub międzynarodowych bądź awarię urządzeń, których Operator nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.

3.5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z działania nieupoważnionych osób trzecich oraz siły wyższej w trakcie świadczenia usługi.

4. Konsekwencje

4.1. W przypadku naruszania postanowień niniejszego regulaminu Operator ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz usunąć wszelkie dane Klienta bez jego powiadomienia.

4.2. Działanie na szkodę Operatora, innych użytkowników sieci Internet lub wykorzystywanie usługi świadczonej przez Operatora do celów niezgodnych z prawem wiązać się będzie z jej natychmiastową blokadą.

4.3. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia lub ograniczenia usług bez uprzedniego zawiadomienia.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora podanych danych osobowych w celu wywiązania się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych przez Partnera. Klient oświadcza iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.